Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Swiss Contribution – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy czyli tzw. Fundusz Szwajcarski to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości 1 mld franków szwajcarskich przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.: Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia oraz dodatkowo Rumunii i Bułgarii.
Dla Polski Program Szwajcarski przeznaczył niemal połowę środków (464,57 mln CHF).
Beneficjentami Funduszu Szwajcarskiego są instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.
Pomoc finansowa jest przeznaczona na finansowanie projektów z następujących obszarów tematycznych:
    - Bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform,
    - Środowisko i infrastruktura,
    - Wspieranie sektora prywatnego,
    - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich.

Zgodnie z założeniami Umowy ramowej pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, realizacja Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz do zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej.

We wdrażanie Programu Współpracy zaangażowane są zarówno instytucje państwa-beneficjenta, jak i państwa - darczyńcy. Po stronie państw-beneficjentów ogólna odpowiedzialność za wdrażanie środków spoczywa na Krajowej Instytucji Koordynującej, którego funkcję w Polsce sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Funkcję ogólnego nadzoru nad wdrażaniem Programu Współpracy, sprawuje Instytucja Pośrednicząca – Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Ponosi ona odpowiedzialność za efektywność i prawidłowość zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach danych obszarów priorytetowych. Za realizację swych funkcji odpowiada przed Ministrem Rozwoju Regionalnego.

Po stronie państw-darczyńców Programem zarządza Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) oraz Ministerstwo Gospodarki – Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO). Ambasada Szwajcarii (Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy) wspiera ww. instytucje i odpowiada za zarządzanie Programem na poziomie operacyjnym, w tym kontakty z Krajową Instytucją Koordynującą.

Proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu szwajcarskiego podlega dwustopniowej procedurze – przygotowanie Zarysu projektu (Project outline) oraz opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu (Final Project Proposal). Ocena najpierw Zarysu projektu, a po jego zaakceptowaniu, Kompletnej Propozycji Projektu wykonywana jest przez właściwe Instytucje Pośredniczące (przy ewentualnej współpracy właściwego ministerstwa) i Komisje Oceniające po stronie polskiej. Następnie wniosek podlega ocenie przez Ambasadę Szwajcarii i przekazywany jest do SDC/SECO, która wydaje pozytywną decyzję w sprawie Zarysu projektu, zwracając się o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu lub podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na podstawie Kompletnej Propozycji Projektu. Dla zatwierdzonego projektu podpisywana jest Umowa ws. Projektu pomiędzy KIK a Ambasadą Szwajcarii. Na podstawie powyższej umowy zawierana jest również Umowa ws. Realizacji Projektu, pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Realizującą (beneficjentem).
Swiss Contribution 
Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.